JAK SAMEMU WYKONAĆ ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE – PORADNIK KROK PO KROKU DLA PROGRAMU ARCADIA-TERMOCAD ŚCHE [ETAPY 4-5-6]

Rys 67. Okno podglądu świadectwa energetycznego

Druga część poradnika jak przygotować świadectwo energetyczne budynku z uwzględnieniem obliczeń chłodzenia i oświetlenia (budynek niemieszkalny). Jeśli nie zapoznałeś się z pierwszą częścią – etapy 1, 2, 3 kliknij link:

Ilekroć w tekście poradnika mówimy o Rozporządzeniu to przyjmujemy za podstawę trzy dokumenty:

  • Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (uchylone).
  • Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (uchylone).
  • Rozp. MIiR z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

KROK 4 – CHŁODZENIE

W kolejnym etapie, Certyfikat, zmierzającym do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, charakteryzuje się system zaopatrzenia w chłód oraz jego rozprowadzenie w budynku (lub części budynku). Pozwoli to na określenie poszczególnych sprawności systemu, koniecznych do wyliczenia rocznego zapotrzebowania energii końcowej na potrzeby systemu chłodzenia.

Rys 39. Okno dialogowe Chłodzenie
Rys 39. Okno dialogowe Chłodzenie

Współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu

Rys 40. Okno doboru sprawności wytwarzania chłodu
Rys 40. Okno doboru sprawności wytwarzania chłodu

W grupie Efektywność energetyczna wytwarzania chłodu należy wybrać za pomocą listy rozwijalnej: Rodzaj paliwa, Typ systemu chłodzenia występujący w budynku oraz Rodzaj systemu chłodzenia. Wartości możliwe do wyboru w listach rozwijalnych przedstawione są na podstawie Rozporządzenia. Istnieje także możliwość podania własnych wartości.

Na podstawie wybranych danych z list rozwijalnych w grupie tej zostanie dobrany współczynnik SEER. Doboru można dokonać również za pomocą przycisku Tablice, po naciśnięciu którego otworzy się tabela z Rozporządzenia.

Rys 41. Referencyjny współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu – okno pomocnicze
Rys 41. Referencyjny współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu – okno pomocnicze

Audytor ma także możliwość podania własnej wartości.

Sprawność przesyłu chłodu

Rys 42. Okno doboru sprawności wytwarzania chłodu
Rys 42. Okno doboru sprawności wytwarzania chłodu

W grupie Sprawność przesyłu chłodu należy wybrać za pomocą listy rozwijalnej Typ systemu oraz Rodzaj systemu. Wartości możliwe do wyboru w listach rozwijalnych przedstawione są na podstawie Rozporządzenia. Istnieje także możliwość podania własnych wartości.

Na podstawie wybranych w grupie Sprawność przesyłu chłodu informacji z list rozwijalnych zostanie dobrana sprawność. Doboru można dokonać również za pomocą przycisku Tablice, po naciśnięciu którego otworzy się tabela z Rozporządzenia.

Rys 43. Sprawność transportu energii chłodniczej – okno pomocnicze
Rys 43. Sprawność transportu energii chłodniczej – okno pomocnicze

Audytor będzie miał także możliwość podania własnej wartości.

Sprawność regulacji i wykorzystania chłodu

Rys 42. Okno doboru sprawności regulacji i wykorzystania chłodu
Rys 44. Okno doboru sprawności regulacji i wykorzystania chłodu

W grupie Sprawność regulacji i wykorzystania chłodu należy wybrać za pomocą listy rozwijalnej Rodzaj instalacji i jej Wyposażenie. Wartości możliwe do wyboru w listach rozwijalnych przedstawione są na podstawie Rozporządzenia.
Istnieje także możliwość podania własnych wartości.

Na podstawie wybranych w grupie Sprawność regulacji wykorzystania chłodu informacji z list rozwijalnych zostanie dobrana sprawność. Doboru można dokonać również za pomocą przycisku Tablice, po naciśnięciu którego otworzy się tabela z Rozporządzenia.

Rys 45. Sprawność regulacji i wykorzystania chłodu – okno pomocnicze
Rys 45. Sprawność regulacji i wykorzystania chłodu – okno pomocnicze

Audytor będzie miał także możliwość podania własnej wartości.

Sprawność akumulacji chłodu

Rys 46. Okno doboru sprawności akumulacji chłodu
Rys 46. Okno doboru sprawności akumulacji chłodu

W grupie Sprawność akumulacji chłodu należy wybrać za pomocą listy rozwijalnej Parametry zasobnika. Wartości możliwe do wyboru w listach rozwijalnych przedstawione są na podstawie Rozporządzenia. Istnieje także możliwość podania własnych wartości.
Na podstawie wybranych w grupie danych z listy rozwijanej zostanie dobrana sprawność. Doboru można dokonać również za pomocą przycisku Tablice, po naciśnięciu którego otworzy się tabela z Rozporządzenia.

Rys 47. Wartości sprawności akumulacji chłodu
Rys 47. Wartości sprawności akumulacji chłodu

Audytor będzie miał także możliwość podania własnej wartości.

Sprawność całkowita

Sprawność całkowita systemu chłodzenia jest liczona jako iloczyn sprawności cząstkowych i współczynnika SEER.

Rys 48. Okno wynikowe sprawności całkowitej
Rys 48. Okno wynikowe sprawności całkowitej

Jeśli użytkownik programu chce dodatkowo scharakteryzować system chłodzenia, może w tym celu wypełnić pole Informacje uzupełniające.

Rys 49. Okno informacji uzupełniających
Rys 49. Okno informacji uzupełniających

Ostatnie pole zakładki Chłodzenie to Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej do napędu urządzeń pomocniczych.

Rys 50. Okno do określenia rocznego zapotrzebowania energii elektrycznej końcowej dla urządzeń pomocniczych
Rys 50. Okno do określenia rocznego zapotrzebowania energii elektrycznej końcowej dla urządzeń pomocniczych

Wartość Eel,pom,C audytor może wpisać samodzielnie lub wyliczyć w oknie aktywowanym przyciskiem Oblicz.

Rys 51. Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej na urządzenia pomocnicze – okno pomocnicze
Rys 51. Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej na urządzenia pomocnicze – okno pomocnicze

Rodzaj urządzenia pomocniczego – użytkownik wybiera z listy jedną z pozycji i na tej podstawie wypełniane są pozostałe kolumny (z wyjątkiem kolumn Ilość i Af, które użytkownik określa samodzielnie).

Af – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (chłodzona) uzupełniana jest ręcznie. Pozostałe wartości w tabeli są wyliczane na podstawie wprowadzonych danych przy pomocy wzorów podanych w Rozporządzeniu.


KROK 5 – OŚWIETLENIE

W module Certyfikat, zmierzającym do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, etap Oświetlenie służy scharakteryzowaniu systemu oświetlenia budynku innego niż mieszkalny. Pozwoli to wyliczyć roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową na cele oświetlenia wbudowanego.

Rys 52. Okno dialogowe Oświetlenie
Rys 52. Okno dialogowe Oświetlenie

Etap ten wyświetlany jest tylko dla budynków niemieszkalnych.

Po lewej stronie okna znajdują się przyciski wyboru etapów modułu Certyfikat oraz umieszczone ponad nimi pole drzewka, które zawiera utworzone grupy (jeśli w budynku jest kilka stref i przydzielono je do osobnych grup ze względu np. na odmienne funkcje). W etapie Oświetlenie można dodać źródła światła i przydzielić do nich wybrane strefy pomieszczeń o takiej samej charakterystyce oświetleniowej.

Nazwa grupy – w polu tym wyświetlana jest nazwa zaznaczonej w drzewku grupy; użytkownik może zmieniać nazwy grup.

Czas użytkowania oświetlenia

Rys 53. Czas użytkowania oświetlenia
Rys 53. Czas użytkowania oświetlenia

W grupie Czas użytkowania oświetlenia należy wskazać Rodzaj budynku. Na podstawie wybranego Rodzaju budynku uzupełniane jest okno Czas użytkowania oświetlenia z danymi:

  • tD – czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia,
  • tN – czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy.

Doboru można dokonać również za pomocą przycisku Tablice, po naciśnięciu którego otworzy się tabela z normy PN-EN 15193.

Rys 54. Czas użytkowania oświetlenia – okno pomocnicze
Rys 54. Czas użytkowania oświetlenia – okno pomocnicze

tO – czas użytkowania oświetlenia będący sumą czasów tD i tN.

Wpływ światła dziennego

Rys 55. Wpływ światła dziennego
Rys 55. Wpływ światła dziennego

W grupie Wpływ światła dziennego należy wybrać za pomocą listy rozwijalnej Rodzaj regulacji. Wartości możliwe do wyboru w listach rozwijalnych przedstawione są na podstawie normy PN-EN 15193.

Na podstawie wybranych informacji z listy rozwijalnej zostanie dobrany współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu FD. Doboru można dokonać również za pomocą przycisku Tablice, po naciśnięciu którego otworzy się tabela z normy PN-EN 15193.

Rys 56. Wpływ światła dziennego – okno pomocnicze
Rys 56. Wpływ światła dziennego – okno pomocnicze

Wpływ nieobecności pracowników w miejscu pracy

Rys 57. Wpływ nieobecności pracowników w miejscu pracy
Rys 57. Wpływ nieobecności pracowników w miejscu pracy

W grupie Wpływ nieobecności pracowników w miejscu pracy należy wybrać za pomocą listy rozwijalnej Rodzaj regulacji. Wartości możliwe do wyboru w listach rozwijalnych przedstawione są na podstawie normy PN-EN 15193.

Na podstawie wybranych informacji z listy rozwijalnej zostanie dobrany współczynnik uwzględniający wpływ obecności pracowników w miejscu pracy FO. Doboru można dokonać również za pomocą przycisku Tablice, po naciśnięciu którego otworzy się tabela z normy PN-EN 15193.

Rys 58. Uwzględnienie wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy – okno pomocnicze
Rys 58. Uwzględnienie wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy – okno pomocnicze

Dodatkowo audytor ma możliwość podania Informacji uzupełniających, które charakteryzują oświetlenie.

Rys 59. Informacje uzupełniające
Rys 59. Informacje uzupełniające

Wpływ obniżenia natężenia oświetlenia

Rys 60. Wpływ obniżenia natężenia oświetlenia
Rys 60. Wpływ obniżenia natężenia oświetlenia

W grupie Wpływ obniżenia natężenia oświetlenia należy określić, czy w budynku jest regulacja prowadząca do utrzymania natężenia oświetlenia na poziomie wymaganym. Aby określić istnienie w budynku regulacji prowadzącej do utrzymania natężenia oświetlenia na poziomie wymaganym, należy zaznaczyć okno:

Współczynnik MF ma bezpośredni wpływ na Współczynnik obniżenia natężenia oświetlenia FC.
W przypadku braku regulacji prowadzącej do utrzymywania natężenia oświetlenia na poziomie wymaganym, wartość współczynnika FC wynosi 1.

Parametry obliczeń jednostkowej mocy opraw oświetleniowych

Rys 61. Parametry obliczeń jednostkowej mocy opraw oświetleniowych na podstawie natężenia oświetlenia
Rys 61. Parametry obliczeń jednostkowej mocy opraw oświetleniowych na podstawie natężenia oświetlenia

W grupie tej, w miejscu Eksploatacyjne natężenie oświetlenia w pomieszczeniu Em, [lx], oraz Skuteczność świetlna ηz, [lm/W], użytkownik wstawia własną wartość lub wybiera z tablicy, która otwiera się po naciśnięciu przycisku Tablice.

Rys 62. Eksploatacyjne natężenie oświetlenia
Rys 62. Eksploatacyjne natężenie oświetlenia
Rys 63. Skuteczność świetlna – okno pomocnicze
Rys 63. Skuteczność świetlna – okno pomocnicze

Po ustaleniu obu wartości otrzymujemy moc opraw oświetleniowych.

Obliczenia zapotrzebowania energii na cele oświetlenia można wykonać dwiema metodami: na podstawie natężenia i skuteczności oświetlenia lub na podstawie mocy opraw.

Parametry do obliczeń mocy opraw i zapotrzebowania energii na cele oświetlenia.

Rys 64. Parametry do obliczenia wskaźnika LENI
Rys 64. Parametry do obliczenia wskaźnika LENI

W grupie tej w miejscu Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń AL, [m2], wyświetlana jest powierzchnia strefy (suma powierzchni poszczególnych pomieszczeń należących do strefy).
Ostatnie pole zakładki Oświetlenie służy do wyświetlenia Rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię do oświetlenia pomieszczenia/grupy.

Rys 65. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię do oświetlania pomieszczenia/grupy
Rys 65. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię do oświetlania pomieszczenia/grupy

Dane budynku referencyjnego

Rys 66. Zakładka Dane budynku referencyjnego
Rys 66. Zakładka Dane budynku referencyjnego

W zakładce tej użytkownik uzupełnia dane potrzebne do scharakteryzowania budynku referencyjnego odpowiadającego budynkowi ocenianemu: Typ budynku, Powierzchnia o regulowanej temperaturze (ogrzewana), Powierzchnia użytkowa chłodzona budynku oraz Czas użytkowania oświetlenia w ciągu roku. Na tej podstawie wyliczane są wartości takie jak: Cząstkowa maksymalna wartość energii pierwotnej na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie c.w.u., Cząstkowa maksymalna wartość energii pierwotnej na chłodzenie, Cząstkowa maksymalna wartość energii pierwotnej na oświetlenie oraz Maksymalna wartość wskaźnika EP.


KROK 6 – RAPORTY

Lista raportów

Rys 67. Okno podglądu świadectwa energetycznego
Rys 67. Okno podglądu świadectwa energetycznego

Użytkownik programu ma możliwość jeszcze przed wydrukiem przeanalizowania wyników obliczeń w świadectwie energetycznym lub w dodatkowych raportach.

Raport i przesył świadectwa do Centralnego Rejestru

Po zakończeniu obliczeń możliwe jest wygenerowanie raportu w formacie RTF lub PDF oraz wydruk. Program umożliwia również przesłanie świadectwa do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków lub zapis pliku XML.

Rys 68. Etap Raporty - Centralny rejestr - opcja wysłania ŚCHE lub zapisu go do pliku XML
Rys 68. Etap Raporty – Centralny rejestr – opcja wysłania ŚCHE lub zapisu go do pliku XML

Aby przesłać świadectwo do Centralnego rejestru, konieczne jest połączenie z Internetem i podanie danych do logowania. Co więcej, świadectwo musi być sporządzone według aktualnej metodologii (rozp. MIiR z 27.02.2015 r.).

Rys 69. Dane do logowania do centralnego rejestru
Rys 69. Dane do logowania do centralnego rejestru
Rys 70. Świadectwo energetyczne PDF
Rys 70. Finalne świadectwo energetyczne w formie pliku PDF