Metoda zużyciowa a Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Metoda zużyciowa kontra CRCEB

Jak głosi metodologia, świadectwa charakterystyki energetycznej można wykonywać na dwa sposoby: metodą obliczeniową i zużyciową. W metodzie zużyciowej można wydzielić dwa warianty obliczeń: gdy system ogrzewania i przygotowania c.w.u. w budynku jest wspólny, lub gdy jest rozdzielny. W przypadku systemu rozdzielnego osobno podaje się zużycie energii na cele ogrzewania, i osobno na przygotowanie c.w.u. (dane potwierdzone odczytami z liczników). W przypadku systemu wspólnego zużycie energii przez oba systemy jest zaś mierzone i podawane łącznie. W związku z tym nie liczy się zapotrzebowania na energię użytkową i wskaźnika EU. I tu nasuwa się pytanie jak w takim razie powinno wyglądać świadectwo charakterystyki energetycznej dla metody zużyciowej, gdy system ogrzewania i c.w.u. jest wspólny?

Patrząc na dwa wzory świadectw podane w rozp. MIiR z 27.02.2015 r. żaden nie wydaje się właściwy. Aż prosi się o trzeci wzór świadectwa, którego jednak nie znajdziemy w metodologii. Czyżby Twórca coś przeoczył? Jeśli wartości zużycia energii i wskaźników zapotrzebowania na energię podaje się i liczy łącznie dla obu systemów, logiczne wydaje się, aby na świadectwie dane te także były prezentowane wspólnie. W tym celu należałoby połączyć odpowiednie wiersze i kolumny w tabelach.

Problem dotyczy także późniejszego obowiązku zarejestrowania takiego dokumentu w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Czy wyniki podawać w polach dedykowanych ogrzewaniu czy ciepłej wodzie? A może podzielić na pół i wpisać po równo w obu systemach? Jak prawidłowo zarejestrować takie świadectwo? Nieprawdą będzie przecież wpisanie np. wszystkich wartości w polach ogrzewania, gdyż wtedy dla ciepłej wody pozostaną zera, a to nie będzie odpowiadało rzeczywistości, gdzie zużycie energii na podgrzanie wody jest potwierdzone.

Wygląda na to, że Certyfikatorom pozostaje kierowanie się własnym rozsądkiem i nadzieja, że Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków zostanie dopasowany do potrzeb i będzie w pełni kompatybilny z metodologią.

Metoda zużyciowa – system rozdzielny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2

Metoda zużyciowa – system rozdzielny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2

Warto przypomnieć , ze włączenie metody zużyciowej odbywa się poprzez kliknięcie na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym pozycji Świadectwo charakterystyki energetycznej – metoda zużyciowa, rys. 1.

2a_wybor
Rysunek 1. Włączenie metody zużyciowej

Wykonując świadectwo metodą zużyciową domyślna liczba etapów wynosi tylko 6 (bez etapu Definicje przegród).  Włączenie etapu Definicje przegród możliwe jest w etapie 1, rys. 2.

2b_definicje
Rysunek 2. Włączenie etapu Definicje przegród

Samo wykonanie obliczeń w metodzie zużyciowej dla budynku, którym jest rozdzielny system ogrzewania i ciepłej wody rozpoczyna się w etapie Ogrzewanie i wentylacja i polega na kliknięciu pozycji Zużycie energii, rys. 3.

2c_zuzycie
Rysunek 3. Wybór pozycji Zużycie energii w etapie Ogrzewanie i wentylacja

Pierwszym krokiem (w obliczeniach) jest wybór rozdzielnego systemu c.o. i c.w.u. oraz wpisanie do obu tabel ilości zużytego paliw lub paliw a za okres ostatnich 3 lat (kalendarzowych) lub ostatnich 36 miesięcy, rys. 4. Można oczywiście podać wartość opałową gazu ziemnego podaną przez dostawcę gazu ziemnego.

Ponieważ w analizowanym przykładzie paliwem dla instalacji:

  1. ogrzewania będzie ciepło sieciowe, dlatego należy w pierwszej tabeli wypełnić tylko kolumnę kWh (kolumna m3 musi pozostać pusta).
  2. ciepłej wody użytkowej gaz ziemny, dlatego należy w drugiej tabeli wypełnić kolumnę m3 (kolumna kWh może być również wypełniona).

Uwaga! Należy pamiętać, że dla ciepła sieciowego jednostką może być tylko kWh, natomiast  dla gazu ziemnego zarówno kWh jak i m3. Podanie dla ciepła sieciowego jednostki m3 spowoduje brak wyników.

3a_rozdz
Rysunek 4. Wybór rozdzielnego systemu c.o. i c.w.u.
Dalej, należy kliknąć na pozycję Nowe źródło ogrzewania i je nazwać oraz podać wszystkie niezbędne dane, w tym ilość energii pomocniczej Eel, pom, H, rys. 5.

3b_co
Rysunek 5. Parametry systemu ogrzewania

Podobnie należy postąpić w etapie Ciepła woda użytkowa, podając wszystkie dane i obliczając energię pomocniczą Eel,pom, W , rys. 6.

3c_cwu
Rysunek 6. Parametry systemu c.w.u.

W przypadku rozdzielnego systemu c.o. i c.w.u. wszystkie dane w świadectwie energetyczne są obliczane, podobnie jak w metodzie  obliczeniowej, rys.  7.

3d_swiadect-a
Rysunek 7. Fragment  pierwszej strony świadectwa energetycznego

 

Metoda zużyciowa – system Wspólny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2

Metoda zużyciowa – system Wspólny c.o. i c.w.u. w programie ArCADia-TERMO 6.2.

Warto przypomnieć , ze włączenie metody zużyciowej odbywa się poprzez kliknięcie na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym pozycji Świadectwo charakterystyki energetycznej – metoda zużyciowa, rys, 1.

 2a_wybor
Rysunek 1. Włączenie metody zużyciowej

Wykonując świadectwo metodą zużyciową domyślna liczba etapów wynosi tylko 6 ( bez etapu Definicje przegród).  Włączenie etapu Definicje przegród możliwe jest w etapie 1, rys. 2.

2b_definicje
Rysunek 2. Włączenie etapu Definicje przegród

Samo wykonanie obliczeń w metodzie zużyciowej dla budynku, którym jest wspólny system ogrzewania i ciepłej wody rozpoczyna się w etapie Ogrzewanie i wentylacja i polega na kliknięciu pozycji Zużycie ciepła, rys. 3.

2c_zuzycie
Rysunek 3. Wybór pozycji Zużycie ciepła w etapie Ogrzewanie i wentylacja

Pierwszym krokiem (w obliczeniach) jest wybór wspólnego systemu c.o. i c.w.u. oraz rodzaju paliwa. Następnie trzeba wpisać do tabelki ilość zużytego paliwa za okres ostatnich 3 lat (kalendarzowych) lub ostatnich 36 miesięcy, rys. 4. Można oczywiście podać wartość opałową gazu ziemnego podaną przez dostawcę gazu ziemnego.

 

2d_wspolny
Rysunek 4. Wybór wspólnego systemu c.o. i c.w.u. oraz rodzaju paliwa.
Dalej, należy kliknąć na pozycję Nowe źródło ogrzewania i je nazwać oraz podać wszystkie niezbędne dane, w tym ilość energii pomocniczą Eel, pom, H.

Warto zwrócić uwagę na brak  niektórych przycisków Oblicz, pozwalających niektórych dokładnie oszacować sprawności cząstkowe dla systemu ogrzewania i c.w.u., co wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania ilości energii użytkowej osobno dla c.o. i c.w.u.

2e_kociol
Rysunek 5. Parametry systemu ogrzewania

Podobnie należy postąpić w etapie Ciepła woda użytkowa, podając wszystkie dane i obliczając energię pomocniczą Eel,pom, W.

2f_kociol
Rysunek 6. Parametry systemu c.w.u.

W przypadku wspólnego systemu c.o. i c.w.u. nie oblicza się wartości wskaźnika energii użytkowej EU ani jego wartości cząstkowych, rys.  7 i 8.

2g_swiadect
Rysunek 7. Brak wartości EU dla systemu wspólnego c.o. i c.w.u. na pierwszej stronie świadectwa energetycznego

2i_wskaznik
Rysunek 9. Brak wartości EU dla systemu wspólnego c.o. i c.w.u. na ostatniej stronie świadectwa energetycznego

 

 

 

 

Metody zużyciowa i obliczeniowa w świadectwie energetycznym

Metody zużyciowa i obliczeniowa w świadectwie energetycznym

 

Z pewnością nie wszyscy pamiętają, że rozporządzenie z dnia 3.06.2014 pozwala wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, nie tylko metodą Obliczeniową, ale również metodą Zużyciową. Obecnie metoda obliczeniowa jest obecnie powszechnie używana przez certyfikatorów, natomiast metoda zużyciowa– sporadycznie.

Osobiście nie przypominam sobie przypadku świadectwa energetycznego wykonywanego metoda zużyciową .

Jednak można się spodziewać, że metoda zużyciowa od 2015 roku będzie używana coraz częściej.

Jak podaje rozporządzenie: „metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami.

Można powiedzieć, że metoda obliczeniowa jest bardziej obiektywna, ponieważ odnosi się do standardowych parametrów konstrukcji i użytkowania budynku, natomiast metoda zużyciowa jest za to bardziej dokładna, ponieważ odpowiada rzeczywistym parametrom konstrukcji i użytkowania budynku, które jednak mogą być typowe tylko dla danego budynku i miejsca jego usytuowania oraz zależeć od innych wskaźników takich jak poziomu zamożności, pochodzenia. osobistej kultury oraz wykształcenia użytkowników. Jedni użytkownicy mogą bardziej ani inni mniej oszczędzać energię.

W obecnej wersji programu ArCADia- TERMO użytkownik może wybrąć z listy tylko nazwę metody zużyciowej, rys.1. jednak w nie dalekiej przyszłości będą dostępne wszystkie obliczenia tej motody.

g12_2_rys.1
Rysunek 1. Metoda zużyciowa  (fragment świadectwa energetycznego) w programie ArCADia-TERMO)

Warto podkreślić, że metoda zużyciowa może być brana pod uwagę dla każdego rodzaju budynku (zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego), jego części stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową lub lokalu mieszkalnego, ale tylko wtedy gdy spełnione są następujące, dodatkowe wymagania:

1) istnieje jeden, wspólny system ogrzewczy oraz system przygotowania ciepłej wody użytkowej, który jest zasilany tylko jednym rodzajem nośnika energii. Oznacza to, że nie mogą być dwa lub trzy albo więcej systemów c.o. i c.w.u.

2) paliwem lub nośnikiem energii może być tylko: gaz ziemny lub ciepło sieciowe (czyli gorąca woda) dla wspólnego sytemu c.o. i c.w.u.

3) nie jest wskazany cel jego zużycia nośnika energii na dokumentach potwierdzających rzeczywiste zużycie ciepła sieciowego lub gazu ziemnego w budynku i lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Oznacza to, że celem może być tylko i wyłącznie ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody, a nie na przykład, dodatkowo gotowanie, jakiś   proces technologiczny lub oświetlenie np. gazowe. Oczywiście może być sytuacja, gdy w budynku nie ma instalacji c.w.u., a jest tylko instalacja ogrzewania (i wentylacji) – wtedy również metoda zużyciowa może mieć zastosowanie.

4) budynkiem nie jest wyposażony w instalację chłodzenia (klimatyzacje z funkcją chłodzenia),

5) muszą być dostępne dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła sieciowego lub gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania i c.w.u. z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

6) dla budynków wielofunkcyjneych nie można wykonywać obliczeń zarówno metodą obliczeniowa jak i zyżyciowa, ponieważ obie metody dają nieporównywalne ze sobą wyniki.

Oznacza, to, że gdy przynajmniej jedna część samodzielno-użytkowa budynku nie spełnia powyższych 5-ciu warunków, to jeśli świadectwo dla całego budynku nie może być wykonane przy użyciu metody zużyciowej. Wtedy musi być zastosowana metoda obliczeniowa dla każdej funkcji budynku!

7) metoda zużyciowa nie może być zastosowana do obliczeń wskażnika EK i EP w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku (do pozwolenia na budowę).

Aspekty obliczeń w metodzie zużyciowej

a) Jeżeli w budynku lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową mają miejsce procesy technologiczne, to w obliczeniach charakterystyki energetycznej nie uwzględnia się zapotrzebowania na energię w tych procesach, a także zapotrzebowania na energię przez instalacje obsługujące te procesy. Zyski ciepła od tych procesów dolicza się do wewnętrznych zysków ciepła pomieszczeń.

b) nie wyznacza się wartości energii użytkowej (ponieważ się nie da tego zrobić na podstawie danych z faktur lub innych dokumentów), dlatego, że faktury obejmują koszt energii wytworzenia energii, koszt przesyłu oraz wielkość strat energii. A sprawność jest m iarą strat energii. A definicja energii użytkowej nei obejmuje sprawności, czyli start.

Największą zaletą metody zużyciowej jest jej prostota, pozwalająca bardzo szybko wykonać obliczenia wskaźnika EP i samego świadectwa energetycznego.