IFC kontra TERMOCADIA i obliczenia cieplne

IFC kontra ArCADia-TERMOCAD

Pliki IFC w systemie ArCADia można otwierać na dwa sposoby: opcją Import IFC lub opcją Import IFC Termo. Pierwsza opcja sprawdzi się, jeśli zależy nam tylko na obejrzeniu projektu. Druga opcja jest zaś dedykowana do dalszego wykorzystania modelu na potrzeby np. obliczeń w programie ArCADia-TERMO czy ArCADia-TERMOCAD.

Efekt konwersji modelu IFC może odbiegać od efektu importu, co jest uzależnione od tego w jaki sposób wykonano projekt. Od jego dokładności i parametryczności danych zależy precyzja odwzorowania przekonwertowanego modelu. Aby uzyskać najlepszy efekt konwersji IFC, konwertowany plik IFC powinien zawierać reprezentacje obiektów zapisane sposobem parametrycznym. Po konwersji może być np. widoczna tylko część pomieszczeń, może także brakować pojedynczych przegród. Jeśli np. dach w modelu IFC był rysowany geometrycznie, konieczne będzie jego ponowne wstawienie jako obiektu z nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA, aby był to dach parametryczny.

Z perspektywy obliczeń cieplnych istotne są przegrody, wymiary budynku oraz przede wszystkim obecność pomieszczeń. Bez nich bowiem nie da się przesłać danych do ArCADia-TERMO. W sytuacji, gdy po konwersji brakuje części pomieszczeń, należy sprawdzić czy ściany są właściwie ze sobą połączone (do osi), czy nie brakuje przegród (np. stropów), lub ewentualnie skorzystać z funkcji Napraw dokument. System ArCADia w ten sposób ponownie utworzy pomieszczenia (tam, gdzie przestrzeń jest domknięta przegrodami pojawią się tabelki pomieszczeń). Zadaniem Użytkownika jest sprawdzić ich ilość oraz zdefiniować właściwości (funkcje, temperatury, itd.). Program zaś sam zlicza powierzchnie i kubatury wykrytych pomieszczeń.

 

Gdyby brakowało części przegród, również należy je uzupełnić na rysunku. We wszystkich przegrodach należy zdefiniować materiały wybierając je z bazy ArCADia-ARCHITEKTURA, gdyż wtedy podane są dla tych materiałów parametry (gęstość, ciepło właściwe, współczynnik przewodzenia ciepła λ, współczynnik przepuszczalności pary wodnej) niezbędne do określenia oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród oraz dalszych obliczeń cieplnych. Do bazy można dodawać własne materiały. Obliczenia wsp. U przegród można także ukończyć później, nie na rysunku, tylko już bezpośrednio w ArCADia-TERMO,  po wyeksportowaniu rysunku, wybierając materiały czy uzupełniając ich parametry w dostępnym tam edytorze materiałów budowlanych.

Dopiero po sprawdzeniu rysunku i ewentualnym wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji, klikamy przycisk Eksport TERMO. Pojawi się okno, w którym będą pokazane kondygnacje wraz z pomieszczeniami na nich się znajdującymi. W tym momencie należy sprawdzić czy struktura budynku jest prawidłowa. Jeśli na modelu brakowało stropów, przydział pomieszczeń do kondygnacji będzie nieprawidłowy – pomieszczenia z różnych kondygnacji zostaną złączone. Należy wtedy anulować polecenie, wrócić na rysunek i dodać na nim stropy, które rozdzielą kondygnacje.

Po wskazaniu wybranych pomieszczeń lub całego budynku w oknie eksportu i kliknięciu OK następuje przesył danych do ArCADia-TERMO.

Zostaną przekazane przegrody (ich typy, warstwy, materiały, grubości, wsp. U, wymiary, orientacje względem stron świata), pomieszczenia (nazwy, funkcje, numery, powierzchnie, kubatury). Po uzupełnieniu pozostałych danych w ArCADia-TERMO (danych odnośnie m.in. wentylacji, zysków ciepła, stref cieplnych) zostaną wykonane obliczenia.

Zmodyfikowany plik IFC można także zapisać do formatu dwg, aby móc go otworzyć w wersji ArCADia-TERMOCAD 7, we wbudowanym edytorze graficznym TERMOCADIA, opcją importu pliku dwg.

Nowość!!! Edytor graficzny TERMOCADIA

TERMOCADIA – podstawy obsługi

Zintegrowany z ArCADia-TERMOCAD edytor graficzny TERMOCADIA posiada wybrane funkcjonalności systemu ArCADia BIM i nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA, pozwalające tworzyć obiektowe, trójwymiarowe modele budynków. Są to m.in.:

– wstawianie rzutów, przekrojów, wymiarów, kondygnacji, zestawień stolarki i pomieszczeń,

– bieżący podgląd 3D modelu budynku,

– wczytywanie podkładów dwg, pdf, plików rastrowych (np. jpeg),

– wstawianie ścian prostych, łukowych, wirtualnych, przekształcanie linii w ścianę,

– wstawianie stropów o obrysie dowolnym, prostokątnym i automatycznym, otworów w stropach,

– wstawianie dachu o dowolnym kształcie, prostokątnego i automatycznego, okien i wyłazów dachowych, facjatek, otworów w dachu,

– wstawianie okien i drzwi prostokątnych i o dowolnych kształtach (specjalnych),

– wstawianie ścian i podłóg na gruncie, wstawianie terenu, wycięć w terenie,

– wstawianie schodów, kominów, szachtów kominowych, słupów, róży wiatrów.

Zalety wbudowanego edytora TERMOCADIA:

– możliwość wielokrotnej wymiany danych w dwie strony pomiędzy rysunkiem a obliczeniami, w dowolnym momencie pracy nad projektem, bez utraty już wprowadzonych danych do obliczeń,

– możliwość modyfikacji rysunku w dowolnym momencie obliczeń, bez utraty już wpisanych danych,

– możliwość wczytywania (importu) plików dwg, również rysunków wykonanych kreskami np. w AutoCADzie,

– możliwość wczytywania podkładów pdf i plików rastrowych, np. jpeg,

– możliwość zapisu (eksportowania) stworzonego graficznie modelu budynku do pliku dwg,

– możliwość zapisu pliku thb z obliczeniami, który będzie zawierał w sobie również rysunek dwg,

– możliwość wstawiania rzutów, przekrojów, zestawień stolarki i pomieszczeń, wymiarów,

– wstawianie dachu, okien dachowych, facjatek, stropów, podłogi i ścian na gruncie, schodów, kominów, okien specjalnych, terenu, ścian łukowych, ścian wirtualnych, przekształcania linii w ściany,

– podgląd 3D modelu budynku.

Gdzie modyfikować strukturę budynku? Na rysunku czy w oknie obliczeń?

Program umożliwia wprowadzanie i edycję danych zarówno w tabelach, jak i na rysunku. Oznacza to, że dane pobrane z rysunku można edytować w ArCADia-TERMOCAD w etapach Definicje przegród czy Straty ciepła (po odznaczeniu checkboxów), albo wrócić na rysunek, dokonać modyfikacji (np. dodać/usunąć jakieś przegrody) i ponownie zsynchronizować się z obliczeniami. Oznacza to również, że w jednym pliku obliczeniowym część danych (przegrody, pomieszczenia) może być wprowadzona ręcznie w ArCADia-TERMOCAD, a część danych zaimportowana z edytora TERMOCADIA. Przykładowo Użytkownik może proste przegrody wprowadzić ręcznie bezpośrednio w ArCADia-TERMOCAD, a bardziej skomplikowane, np. dachy skośne, narysować w TERMOCADII i zaimportować do obliczeń.

Aby odróżnić, które dane pochodzą z rysunku, a które nie, przegrody i pomieszczenia zaimportowane z edytora graficznego mają w etapie Definicje przegród i w stratach przez przenikanie/grunt oznaczenie „A”.

Jeśli Użytkownik część danych zaimportuje z TERMOCADII, a część wprowadzi poza rysunkiem, po powrocie opcją Projektuj 3D do edytora graficznego, na rysunku pojawi się tabela, w której będą wyświetlone typy przegród dodanych numerycznie w ArCADia-TERMOCAD. Przegród tych nie znajdziemy na rysunku, gdyż edytor nie wie, w którym miejscu miałyby być one wstawione. Na rysunku bowiem konieczne jest wskazanie punktu wstawienia przegrody. Jeśli zaś np. zmienilibyśmy grubość przegrody wczytanej z rysunku, mogłoby się okazać, że ściany uległyby rozłączeniu i w konsekwencji mogłoby zniknąć jakieś pomieszczenie. Tabela zatem ma tylko funkcję informacyjną, w związku z tym zalecane jest modyfikowanie struktury budynku bezpośrednio na rysunku, aby dane w obliczeniach były identyczne z modelem graficznym.

Ponadto jeśli dane zaimportowane z rysunku zostaną zmodyfikowane w obliczeniach, np. zmienione zostaną ich wymiary, po kliknięciu w ArCADia-TERMOCAD przycisku Projektuj 3D na rysunku pojawi się tabela informująca, które dokładnie przegrody zostały zmodyfikowane poza rysunkiem. Aby dane w obliczeniach i na modelu graficznym były spójne i identyczne, rekomenduje się modyfikacje struktury budynku wprowadzać bezpośrednio w TERMOCADIA.

Jeśli w etapie Straty ciepła w zakładce Straty przez przenikanie lub grunt odznaczymy checkbox przy którejś przegrodzie i ręcznie zmodyfikujemy dane, to po ponownej synchronizacji rysunku z obliczeniami dla tej przegrody nie zostaną zaimportowane dane z modelu graficznego – pozostaną dane wpisane ręcznie. Aby cofnąć zmiany wprowadzone ręcznie, należałoby zaznaczyć checkbox i powtórnie zsynchronizować model graficzny z ArCADia-TERMOCAD.

Mimo wielokrotnego przełączania się pomiędzy rysunkiem a obliczeniami opcjami Projektuj 3D i Synchronizuj z ArCADia-TERMOCAD, program zapamiętuje ustawienia i dane (teksty, liczby, wyniki) uzupełnione ręcznie przez Użytkownika w etapach Dane wejściowe, Obliczenia cieplne, Certyfikat, Audyt, Zużycie paliw, Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny. Oznacza to, że nie utracimy już wprowadzonych danych do ocen opłacalności modernizowanych przegród, danych odnośnie systemów w budynku czy danych odnośnie wentylacji, trybów pracy czy zysków wewnętrznych w obliczeniach zapotrzebowania na moc i ciepło. Aby nie stracić danych obliczeniowych dla stref cieplnych czy stref chłodu jedynym warunkiem jest zachowanie już zdefiniowanych i obliczonych stref. Jeśli w trakcie obliczeń przybędą jakieś pomieszczenia, to dołączmy je do już istniejących stref (przeciągając myszą) lub dodajmy ręcznie kolejną strefę dla nowych pomieszczeń.

Parametry takie jak nazwy (funkcje), temperatury czy współczynniki zmniejszenia temperatury pomieszczeń można zaś edytować zarówno w TERMOCADII, jak i w ArCADia-TERMOCAD. Dane te są przekazywane w obie strony: przyciskiem Projektuj 3D z ArCADia-TERMOCAD na rysunek, a przyciskiem Synchronizuj z ArCADia-TERMOCAD z TERMOCADII do okna obliczeń.

Zapisywanie i otwieranie plików DWG

W ArCADia-TERMOCAD w menu Plik są dostępne opcje zapisu i wczytywania plików w formacie DWG. Opcja Eksport pliku DWG pozwala zapisać stworzony lub zmodyfikowany w edytorze TERMOCADIA plik rysunkowy, natomiast opcja Import pliku DWG pozwala otwierać w TERMOCADII posiadane pliki DWG, np. utworzone obiektowo w systemie ArCADia BIM (bez znaczenia czy w wersji 32 czy 64-bitowej) albo w AutoCADzie (płaskie podkłady wykonane kreskami, które można w łatwy sposób przekształcić w model obiektowy 3D). Zapisany opcją eksportu plik DWG można wykorzystywać także poza TERMOCADIĄ, np. w systemie ArCADia BIM, wrysowując w model budynku instalacje.

Obliczenia można również standardowo zapisywać do plików w formacie THB. Jeśli obliczenia bazowały na modelu budynku wykonanym w TERMOCADIA, to plik THB będzie w takim wypadku zawierał w sobie również rysunek, tzn. po otworzeniu pliku THB w ArCADia-TERMOCAD, gdy uruchomimy edytor TERMOCADIA ukaże się graficzny model obliczanego budynku.

Model budynku w TERMOCADIA można wykonywać od zera lub wykorzystując już posiadany plik DWG. Tworząc rysunek od początku, możemy wczytać podkład w formacie PDF lub pliku rastrowego (np. JPEG).

Jeśli wczytamy plik DWG wykonany kreskami, można go szybko przekształcić w model obiektowy 3D np. z wykorzystaniem opcji Przekształć linię w ścianę.

Nie ma możliwości otwierania w TERMOCADII plików IFC. Muszą one najpierw zostać przekonwertowane i zapisane do formatu DWG, np. w systemie ArCADia BIM.

Program ArCADia-TERMOCAD mimo wzbogacenia o wbudowany zintegrowany edytor TERMOCADIA, nadal współpracuje z systemem ArCADia BIM, tzn. dane z systemu ArCADia BIM można przesyłać do ArCADia-TERMOCAD opcją Eksport TERMO. Wtedy jednak w ArCADia-TERMOCAD zablokowane są opcje eksportu i importu plików DWG oraz przyciski Projektuj 3D, aby uniemożliwić otworzenie edytora TERMOCADIA. Znaczenie ma też wtedy zainstalowana wersja systemu ArCADia BIM. Z wersji 32-bitowej przekażemy dane tyko do ArCADia-TERMOCAD 32-bit, a z wersji 64-bitowej możemy się połączyć tylko z 64-bitowym ArCADia-TERMOCAD. Co także istotne, na czas eksportu, gdy ArCADia-TERMOCAD jest połączony z systemem ArCADia, zablokowany jest również rysunek, zatem nie ma możliwości tak jak w TERMOCADII jego edycji. Aby zmodyfikować graficzny model budynku należy zamknąć ArCADia-TERMOCAD, przez co tracimy już wprowadzone dane i po ponownym eksporcie będziemy musieli wprowadzić je ponownie. Pod tymi względami widać ogromną przewagę nowego ArCADia-TERMOCAD 7 z wbudowaną TERMOCADIĄ nad ArCADia-TERMO 6, polegającą na tym, że zintegrowany edytor graficzny TERMOCADIA jest cały czas aktywny podczas wykonywania obliczeń, co pozwala na wielokrotną wymianę danych w dowolnym momencie pracy nad projektem. Warto mieć to zatem na uwadze.

W przypadku ArCADia-TERMOCAD  zainstalowana wersja nie ma znaczenia, tzn. pliki THB i DWG stworzone na wersji 32-bitowej otworzymy również w wersji 64-bitowej ArCADia-TERMOCAD, i odwrotnie.

Podsumowanie:

– Użytkownik decyduje o tym, w jaki sposób definiuje strukturę budynku: numerycznie czy graficznie,

– rysunki w edytorze TERMOCADIA są tworzone analogicznie, za pomocą identycznych funkcji jak w systemie ArCADia, i są w pełni przydatne do dalszej pracy,

– edycja struktury budynku odbywa się z zachowaniem danych obliczeniowych, wymiana danych między rysunkiem a obliczeniami jest obustronna i możliwa w sposób ciągły,

– program dostępny w dwóch wersjach: 32 i 64-bitowej; wersja 64-bitowa zapewnia większą wydajność aplikacji.

Współczynnik U a wymagania izolacyjności cieplnej przegród

Wymagania techniczne przegród – TERMO vs. rysunek – dodawanie typów

Projektując nowe budynki czy planując termomodernizację obiektów istniejących, Projektanci, Architekci, Konstruktorzy, Certyfikatorzy czy Audytorzy muszą mieć na uwadze wymagania techniczne, jakie poszczególne typy przegród spełniać powinny pod względem izolacyjności cieplnej. Wytyczne te zmieniają się co jakiś czas i łatwo zauważyć tendencję zaostrzania tych wymagań w ostatnich latach, co ma uzasadnienie m.in. w tym, że na rynku dostępne są coraz lepsze materiały i bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania konstrukcyjne, a także w trosce o klimat na naszej planecie i promowaniu budownictwa energooszczędnego, przyjaznego środowisku. Do końca tego roku obowiązują jeszcze wymagania techniczne z 1 stycznia 2014 r., jednak lada moment, bo już od początku 2017 roku zaczną obowiązywać nowsze wytyczne, zatem konieczne będzie zapoznanie się z nowymi wartościami referencyjnymi, m.in. co do wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród.

WT1 WT2

Co istotne, dla przegród wewnętrznych (ścian, stropów, okien, drzwi) wymagania uzależnione są od różnicy temperatur powietrza przestrzeni, jakie dana przegroda oddziela, a dla przegród zewnętrznych od temperatury projektowej w danym pomieszczeniu. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy w całym budynku mamy np. jeden typ stropów, jednakowych pod względem grubości, ilość warstw, materiałów, to wcale nie jest równoważne z tym, że możemy przyjąć jedną wspólną wartość wsp. U, jakiej ta przegroda nie powinna przekroczyć. Konieczne jest bowiem uwzględnienie usytuowania tej przegrody w przestrzeni o konkretnej temperaturze powietrza.

typy

W konsekwencji może okazać się, że w wybranych pomieszczeniach przegroda nie będzie spełniała stawianych jej wymagań i konieczne będzie jej przeprojektowanie pod względem konstrukcji. Wiele osób podczas projektowania popełnia błędy właśnie z powodu ignorowania warunków temperaturowych i przyjmowania jednej wybranej wartości dla danego typu przegrody w całym budynku.

ArCADia-TERMO

W sytuacji, gdy przegroda o zadanej konstrukcji występuje w budynku w pomieszczeniach o różnych temperaturach, istnieje możliwość, że będzie ona musiała spełniać różne wymagania odnośnie izolacyjności cieplnej.

Przykład: w domu jednorodzinnym zastosowano strop Teriva (warstw wykończeniowych nie uwzględniam). W budynku na najniższej, podziemnej kondygnacji znajduje się nieogrzewana piwnica oraz ogrzewany garaż, w którym projektowa temperatura powietrza wewnętrznego wynosi 5 st. C. W pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych na dwóch wyższych kondygnacjach zakładam temperaturę 20 st. C, a w łazience 24 st. C. Łazienka sąsiaduje tylko z pomieszczeniami o temperaturze 20 st. C. Mimo, że ze względów konstrukcyjnych w etapie Definicje przegród wystarczyłoby wprowadzić strop wewnętrzny tylko raz, to jednak aby program prawidłowo zinterpretował i dobrał wartości referencyjne, należy strop ten zdefiniować wielokrotnie, tworząc następujące warianty: między pomieszczeniami ogrzewanymi o różnicy temperatury < 8 st. C (pokoje-łazienka),  o różnicy temperatury >= 8 st. C (pokoje-garaż)  oraz między pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym (nad nieogrzewaną piwnicą).

WT3

W programie można zrobić to bardzo sprawnie z wykorzystaniem opcji kopiowania, zmieniając jedynie w zakładce Dodatkowe parametry typ przegrody. Tak wprowadzone typy stropu należy następnie odpowiednio zastosować w etapie Straty ciepła lub Strefy ciepła, definiując strukturę budynku w zakładkach Straty przez przenikanie.

WT4

ArCADia-ARCHITEKTURA

Opisane wyżej zasady tyczą się także rysowania w ArCADia-ARCHITEKTURA. Chcąc stworzony model budynku przesłać do programu ArCADia-TERMO, celem sporządzenia świadectwa, projektowanej charakterystyki czy audytu energetycznego, konieczne jest stworzenie typów przegród już na rysunku, aby program właściwie dopasował wartości referencyjne. Typy definiuje się w oknie właściwości przegrody.

WT6

Jeśli rysujemy ściany jednym ciągiem, obrysowując wszystkie pomieszczenia, lub wstawiamy strop nad całą kondygnacją, konieczne będzie dokonanie podziałów przegród, ze względu na to, że w pomieszczeniach o różnych temperaturach projektowych inne będą wymagania techniczne stawiane przegrodom, jeśli chodzi o izolacyjność cieplną.

WT8

Zaznaczając na rysunku wybraną przegrodę, ukazuje się okienko opcji, w którym znajdziemy m.in. funkcję podziału przegrody. Po dokonaniu podziałów należy wejść we właściwości poszczególnych elementów (fragmentów przegród) i zdefiniować odpowiednie typy.

WT7

Po wyeksportowaniu rysunku do programu ArCADia-TERMO, w etapie Definicje przegród oraz w zakładkach Straty przez przenikanie widoczne będą przegrody z określonymi na rysunku typami. Unikniemy dzięki temu konieczności ręcznego korygowania raportów, ponieważ program prawidłowo przyrówna obliczone wartości wsp. U do wartości referencyjnych.

WT5

Z uwagi na zmieniające się wymagania techniczne, w programie ArCADia-TERMO dostępne są wartości dawne, aktualne i te, które zaczną obowiązywać w przyszłości. Użytkownik może przyjąć do obliczeń warunki techniczne WT2008, WT2014, WT2017 lub WT2021, wybierając w menu Ustawienia – Opcje – Wybór obliczeń pod przyciskiem Parametry WT preferowane tablice.

WT9

Audyt i Efekt ekonomiczny – kosztorysowanie – współpraca z CENINWEST

Audyt – kosztorysowanie

Wykonując audyt, w celu sporządzenia kalkulacji kosztów zaproponowanych ulepszeń, można wykorzystać możliwość współpracy programu ArCADia-TERMO z programem kosztorysowym CENINWEST. Warunkiem współpracy jest posiadanie zainstalowanych na komputerze obu programów: ArCADia-TERMO oraz Ceninwestu. W wybranych etapach obliczeń, z prawej strony tabel, w których dokonuje się wyceny zaproponowanych ulepszeń modernizacyjnych, znajduje się ikona, służąca do łączenia z programem Ceninwest.

ceninwest1

Po kliknięciu tego przycisku otwiera się okno programu Ceninwest, w którym tworzymy nowy projekt lub otwieramy już istniejący kosztorys.

ceninwest2

Jeśli tworzymy kosztorys od nowa, najpierw określamy jego rodzaj, a następnie w pustej tabeli, która się ukaże, klikamy prawym przyciskiem myszy i wstawiamy nowe pozycje lub grupy.

ceninwest3

Dla każdej pozycji określamy: nazwę, jednostkę, ilość, cenę jednostkową, udział %, mnożnik, krotność oraz stawkę VAT. Program na podstawie tych danych wylicza wartość netto i brutto w [zł].

ceninwest4

Po dokonaniu wyceny należy kliknąć ikonę ArCADii-TERMO, przed wyjściem z programu Ceninwest zapisać (można nie zapisywać) stworzony kosztorys oraz wybrać pozycje kosztorysowe, które chcemy przesłać do programu ArCADia-TERMO.

ceninwest11

ceninwest5

Wskazane elementy zostaną przekazane do programu ArCADia-TERMO i pojawią się w tabeli kosztów/prac remontowych.

ceninwest6

W etapie Audyt – Ściany, stropy, stropodachy w przypadku docieplenia ścian możliwe jest też skorzystanie z gotowego szablonu wyceny. W tym celu po ustawieniu się w tabeli na wybranym wariancie docieplenia, klikamy ikonę Ceninwestu i potwierdzamy, że chcemy wykorzystać szablon kosztorysu.

ceninwest7

ceninwest8

Na ekranie pojawi się okno szablonu ocieplenia ściany zewnętrznej, w którym należy podać wymagane wymiary. W obliczeniach, oprócz samego docieplenia, można uwzględnić m.in. prace przygotowawcze, obróbki blacharskie, docieplenie loggi balkonowych oraz inne elementy dodatkowe.

ceninwest9

Po uzupełnieniu niezbędnych danych klikamy przycisk „ok” i szablon zostaje przekazany do programu Ceninwest, w którym ukazują się wyliczone koszty netto i brutto w [zł].

ceninwest10

Aby przekazać obliczone koszty do programu ArCADia-TERMO, klikamy właściwą ikonę i wybieramy elementy do przesłania.

ceninwest11

ceninwest12

W tabeli danych głównych do optymalizacji w kolumnach Kj netto [zł/m2], Nakłady netto [zł] i Nakłady brutto [zł] pojawią się wartości. Analogicznie należy postąpić z każdym innym wariantem, czy to dla tego samego materiału, ale o innej grubości, czy to dla innej zaproponowanej izolacji.

ceninwest13

Współpraca ArCADia-TERMO z programem Ceninwest jest także dostępna w obliczeniach Efektu ekonomicznego, przy określaniu kosztów inwestycyjnych poszczególnych systemów.

Współpraca ArCADia-ARCHITEKTURA z ArCADia-TERMO

Współpraca ArCADia-TERMO z ArCADia-ARCHITEKTURA – przesyłanie rysunku bryły budynku

Rozwój nowoczesnego oprogramowania, tworzonego w zgodzie z ideą technologii BIM, ukierunkowany jest na współpracę programów, wymianę danych pomiędzy aplikacjami, możliwość scalania czy porównywania plików. Tworząc projekt budynku w technologii obiektowej za pomocą nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA (w formacie dwg, w systemie ArCADia 32-bitowym) projektant już na rysunku definiuje przegrody, kondygnacje, pomieszczenia, orientację budynku. W przegrodach określone zostają warstwy (materiały, grubości) i wyliczony współczynnik przenikania ciepła U.

eksport05

Program sam tworzy pomieszczenia w momencie domknięcia przestrzeni za pomocą minimum trzech przegród. W rezultacie na rzucie pojawia się tabelka pomieszczenia, która podaje podstawowe informacje o nim oraz pozwala edytować jego właściwości. Dla pomieszczeń określona zostaje m.in. powierzchnia, kubatura, funkcja, temperatura obliczeniowa (w zależności od tego czy wskażemy pomieszczenie jako ogrzewane lub nie), wymagane natężenie oświetlenia.

eksport06

Dodatkowo pomieszczenia można dowolnie grupować, wydzielając np. poszczególne lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym, dzięki czemu w programie ArCADia-TERMO możliwe będzie utworzenie stref cieplnych na podstawie grup.

Wprowadzone na rysunku dane (przegrody, pomieszczenia, wymiary, właściwości) są przesyłane do programu ArCADia-TERMO, który prowadzi obliczenia m.in. ŚCHE, PCHE, audytów, doboru grzejników, klimatyzacji, efektu ekologicznego czy ekonomicznego.

eksport03

Możliwe jest przesłanie całego budynku lub tylko jego części (wybranych pomieszczeń). Warunkiem koniecznym, umożliwiającym przesłanie struktury budynku do programu ArCADia-TERMO, jest obecność na rysunku pomieszczeń.

eksport

Przesył jest uruchamiany dedykowanym przyciskiem, który będzie widoczny o ile na komputerze zainstalowany jest jednocześnie program ArCADia-TERMO oraz rysunek wykonano w 32-bitowym systemie ArCADia (jeśli na komputerze zainstalowano system ArCADia 64-bitowy, to przycisk eksportu nie będzie widoczny – należy wtedy zainstalować wersję 32-bitową).

Po  zatwierdzeniu wyboru pomieszczeń przyciskiem OK rozpoczyna się przesył danych z ArCADia-ARCHITEKTURA do ArCADia-TERMO.

eksport01

Aby sporządzić np. ŚCHE, po przesłaniu budynku/części budynku do ArCADii-TERMO, pozostaje jedynie uzupełnienie kilku elementów:

  1. Stworzenie stref cieplnych i rozmieszczenie w nich pomieszczeń.

eksport022. Wybór tematu obliczeń, najlepiej z wysuwanej listwy startowej.

3. Wypełnienie danych adresowych odnośnie projektu.

4. Zdefiniowanie rodzaju i przeznaczenia budynku, wzoru raportu, technologii wznoszenia i roku budowy oraz lokalizacji obiektu (wybór stacji pogodowej).

5. Określenie strat przez wentylację i zysków wewnętrznych, ewentualnie również trybów pracy.

eksport046. Zdefiniowanie źródeł ciepła dla systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, wyznaczenie zapotrzebowania na c.w.u.; opcjonalnie zdefiniowanie źródeł chłodu i/lub oświetlenia.

7. Uzupełnienie świadectwa, aby nadać mu ostateczną formę.

W ten sposób omijamy najbardziej czasochłonny etap obliczeń cieplnych, czyli definiowania przegród i strat przez przenikanie. Rozwiązanie to jest znakomitą alternatywą dla osób preferujących rysowanie od wprowadzania danych dotyczących struktury budynku ręcznie (numerycznie) bezpośrednio w programie ArCADia-TERMO.

IFC kontra TERMO

Wyżej opisana procedura dotyczy projektów budynków wykonanych obiektowo w formacie dwg za pomocą nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA. W przypadku importu plików w formacie IFC, konieczne jest zmodyfikowanie ich pod kątem użyteczności na cele obliczeń cieplnych. Po zaimportowaniu pliku IFC do systemu ArCADia należy użyć opcji Napraw dokument, która wygeneruje pomieszczenia (na rzucie ukażą się ich tabelki). Możliwe będzie wtedy określenie ich funkcji, nazw, projektowych temperatur wewnętrznych czy natężenia oświetlenia. Jeśli mimo użycia tej funkcji pomieszczenia się nie pokażą, należy sprawdzić czy przegrody zostały prawidłowo połączone. W ostateczności, jeśli nawet podociąganie przegród nie przyniesie efektu, niezbędne będzie przerysowanie obiektów za pomocą elementów nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA. Konieczne jest także we właściwościach przegród wskazanie materiałów z biblioteki ArCADia-ARCHITEKTURA, gdyż tylko te materiały są kompatybilne z materiałami w bazie programu ArCADia-TERMO i zawierają dane niezbędne do obliczeń cieplnych, m.in. wsp. λ, gęstość czy ciepło właściwe materiału . W innym wypadku po przesłaniu rysunku do ArCADia-TERMO, nie będą wyliczone wartości wsp. U dla przegród z powodu m.in. brakującej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Ponadto, w związku z tym, że w ArCADia-ARCHITEKTURA dach jest wstawiany parametrycznie, a nie geometrycznie, niezbędne jest ponowne wstawienie dachu. Można dodatkowo w wybranych pomieszczeniach wstawić podłogę na gruncie. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli zapomnimy o dokonaniu wszystkich niezbędnych korekt na rysunku, dalsze poprawki są nadal możliwe po eksporcie bezpośrednio w samym programie ArCADia-TERMO (modyfikacja danych przegród, pomieszczeń, stref), zatem nic straconego.

Kalkulator

Kalkulator (I.T.I.)

Program ArCADia-TERMO oferuje Użytkownikom praktyczną funkcjonalność w postaci zaawansowanego kalkulatora matematycznego. Narzędzie to jest wbudowane w każdym edytowalnym polu liczbowym w programie.

kalk 01Kalkulator zawiera w sobie, oprócz podstawowych działań arytmetycznych, także bardziej wyszukane funkcje matematyczne oraz umożliwia obliczanie powierzchni mniej lub bardziej skomplikowanych figur płaskich, jak również objętości różnego typu brył.

kalk 02Wybierając z listy rozwijalnej interesującą nas figurę czy bryłę, po uzupełnieniu na rysunku pomocniczym wymaganych do obliczeń wymiarów, program podstawia je do wzoru i oblicza wybraną wielkość, np. powierzchnię, moment, środek ciężkości czy kubaturę.

kalk 03Narzędzie to jest zatem przydatne zarówno podczas pracy w programie ArCADia-TERMO, ale może mieć również zastosowanie przy innych obliczeniach wykonywanych przez projektantów branży budowlanej i nie tylko. Warto zatem pamiętać o tej funkcjonalności dołączonej standardowo do programu ArCADia-TERMO.

Kalkulator ten jest także częścią innego programu firmy INTERsoft, jakim są Interaktywne Tablice Inżynierskie (I.T.I.)