Obliczenia emisji CO2 dla gazu ziemnego w programie ArCADia-TERMO

Obliczenia emisji CO2 dla gazu ziemnego w programie ArCADia-TERMO w analizie środowiskowo-ekonomicznej

W tym artykule zostanie opisane sposób wykonania w programie ArCADia-TERMO oraz tok obliczeń rocznej emisji CO2 na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Wykonanie obliczeń wymaga włączenia Efektu ekologicznego lub z Panelu wysuwanego kliknięcia na temat obliczeń Analiza środowiskowo-ekonomiczna.

Obliczenia zostaną wykonane dla gazu ziemnego:
1) gdy wielkość emisji CO2 będzie podana w kg/1,0E6 m3.

Dla większej przejrzystości w obliczeniach uwzględniono tylko system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej , a pominięto energię elektryczną (pomocniczą) oraz alternatywne systemy (źródła).

Zużycie Paliw

Po pobraniu (przy użyciu przycisku Pobierz dane z certyfikatu) danych z certyfikatu, dane zostaną automatycznie przepisane z projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego, rys.1 i 2.

3_Pobierz CO-GazRysunek 1. Dane automatycznie pobrane z projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego dla c.o.

3_Pobierz CWU-GazRysunek 2. Dane automatycznie pobrane projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego dla c.w.u.

Obliczenia

Przechodząc do etapu EFEKT EKOLOGICZNY w obecnej wersji ARCADia-TERMO 6.3 należy podać wartość emisji CO2 w przeliczeniu na 1 000 000 m3 gazu ziemnego.

Na podstawie danych m.in. z KOBiZE mamy wartości opałowe dla gazu ziemnego oraz zawrtość emisji CO2 :

Wo = 9,97 kWh/m3 oraz Wo= 55,82 kg CO2/GJ  : 277,777kWh/GJ = 0,201 kg CO2/kWh.

Czyli z 1 m3 gazu ziemnego powstaje 9,97 kWh/m3 * 0,201 kg CO2/kWh = 2,004 kg CO2/m3.

Ponieważ dla gazu ziemnego powinno się obecnie wybrać jednostkę kg/1,0E6 m3, dlatego w kolumnie CO2 należy wpisać wartość 2,004 * 106 = 2 004 000 kg/1,0E6 m3, rys. 3.
3_Emisja CO2-Gaz
Rysunek 3. Dla gazu ziemnego należy wybrać jednostkę kg/1,0E6 m3 i wstawić dla CO2 wartość 2004000 kg CO2/rok

3_CO2_Gaz
Rysunek 3. Obliczona wartość emisji CO2 dla gazu ziemnego

Stąd dla c.o. i c.w.u. mamy roczne zużycie gazu wynoszące 1548,04 m3 + 532,94 m3 = 2080,98 m3/ rok, a ilość emisji CO2 równa będzie 2080,98 m3/ rok * 2,004 kg/ m3 = 4170,28 kg CO2/rok , czyli dokładnie tyle samo co zostało obliczone przez program ArCADia-TERMO 6.3.

Wnioski

1) Wykonując obliczenia emisji CO2 dla gazu ziemnego należy w etapie EFEKT EKOLOGICZNY w zakładce Emisja zanieczyszczeń wybrać jednostkę kg/1,0E6 m3 i wstawić w kolumnie CO2 wartość 2004000 kg CO2/rok

2) Powyższe obliczenia mają zastosowanie  w  przypadku danych pochodzących z projektowanej charakterystyki energetycznej

3) Powyższe obliczenia dla CO2 nie mają zastosowania  w  przypadku świadectw energetycznych budynków

 

 

 

Obliczenia emisji CO2 dla energii elektrycznej w programie ArCADia-TERMO

Obliczenia emisji CO2 dla energii elektrycznej w programie ArCADia-TERMO

W tym artykule zostanie opisane sposób wykonania w programie ArCADia-TERMO oraz tok obliczeń rocznej emisji CO2 na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Wykonanie obliczeń wymaga włączenia Efektu ekologicznego lub z Panelu wysuwanego kliknięcia na temat obliczeń Analiza środowiskowo-ekonomiczna.

Obliczenia zostaną wykonane dla energii elektrycznej w dwóch wariantach:

  • 1) gdy wielkość emisji CO2 będzie podana w kg/GJ.
  • 2) gdy wielkość emisji CO2 będzie podana w kg/kWh.

Dla większej przejrzystości w obliczeniach uwzględniono tylko system ogrzewania , a pomięto system, c.w.u.

Zużycie Paliw

Po pobraniu (przy użyciu przycisku Pobierz dane z certyfikatu) danych z certyfikatu, dane zostaną automatycznie przepisane z projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego, rys.1.

3_zuzycie
Rysunek 1. Dane automatycznie pobrane projektowanej charakterystyki lub świadectwa energetycznego.

Alternatywne źródła

Jeżeli mają być wykonane obliczenia porównawcze, wtedy należy kliknąć w lewym górnym rogi na pozycję Alternatywne źródła oraz na przycisk Wykonaj obliczenia porównawcze, rys.2.

3_alternat
Rysunek 2. Dane porównawcze do obliczeń

Następnie, należy kliknąć w lewym dolnym rogu okna programu przycisk EFEKT  EKOLOGICZNY (rys. 3) i wybrać z bazy danych rodzaj nowego paliwa np. Energia elektryczna, rys. 4.

3_baza_emisji

Rysunek 3. Dane do obliczeń emisji CO2

baza

Rysunek 4. Wybór paliwa w Bazie emisji zanieczyszczeń

Na końcu trzeba przejść do etapu WYDRUKI i kliknąc na pozycję Efekt ekologiczny lub Analiza środowiskowo-ekonomiczna, aby zobaczyć końcowy raport, rys.5

3_wyniki_emisji

Rysunek 5. Wyniki obliczeń w kg/rok emisji CO2

Poniżej został przedstawiony algorytm obliczeń emisji CO2 w przypadku gdy jednostką emisji jest kg.GJ i kg/kWh.

Obliczenia CO2 dla jednostki kg/GJ
Btot,alt,kWh = 42056, 69 kWh/rok + 5519,49 kWh/rok = 47576,18 kWh/rok

Btot,alt,GJ = = 47576,18 kWh/rok : 277,777 kWh/GJ = 171,275 GJ/rok

Eco2,GJ = 225,56 kg/GJ

Etot, CO2 = 171,275 GJ/rok * 225,56 kg/GJ = 38632,73 kg CO2 /rok

Obliczony przez program ArCADia0-TERMO wynik wynosi 38632,30 kg CO2. Różnica 0,43 kg wynika tylko z zaokrągleń.

Obliczenia CO2 dla jednostki kg/kWh
Jeżeli ilość jednostkowa emisji CO2 ma być podana w kg/kWh wtedy należy ręcznie podzielić wartość w kolumnie CO2 przez 277,777, stąd Eco2,kWh = 225,56 kg/GJ : 277,777 kWh/GJ = 0,812 kg/kWh i tą wartość wpisać do kolumny CO2 poniższej tabeli.

3_baza_emisji2

Podsumowanie

Funkcjonalność obliczeń dla Efektu ekologicznego będzie sukcesywnie poszerzana w programie ArCADia-TERMO. Dlatego w niedalekiej przyszłości użytkownicy mogą spodziewać się kolejnych udogodnień.