Opcja Napraw plik w programie ArCADia-TERMO

Opcja Napraw plik w programie ArCADia-TERMO

 

W najnowszej wersji 6.2 pojawiła się nowa opcja w menu Plik o nazwie Napraw plik.  Jej celem jest usunięcie w pliku .thb błędów, trudnych i wymagających wielu posunięć lub niemożliwych do usunięcia elementów (np. pomieszczeń) przez użytkownika programu. Działanie tej opcji nie jest remedium na każdą nietypową sytuację, dlatego w pomocy (Helpie) do programu opisane będą przypadki, w których ta opcja może mieć zastosowanie.

Obecnie kliknięcie na pozycję Napraw plik  może naprawić np. problem niechcianego powielania źródeł ciepła dla systemu ogrzewania, powodujący brak obliczenia wartości wskaźnika EP, albo brak problem braku odświeżania stref cieplnych.

2_Napraw_1

Rysunek 1.  Pozycja Napraw plik w menu Plik

W przypadku naprawienia pliku zostanie wyświetlony odpowiednik komunikat, informujący o rozwiązaniu danego problemu, rysunek 2.

2-Naprawiony_1
Rysunek 2. Informacja o naprawionym pliku

Jeżeli plik jest prawidłowy, wtedy zostanie wyświetlone okienko, w którym będzie wyświetlony komunikat o treści Nie znaleziono błędów, rysunek 3.

2_Nienapraw_2

Rysunek 3.  Okienko informujące o nieznalezieniu błędów.

Podsumowanie

Jak w każdym skomplikowanym programie komputerowym np. Windows, Microsoft Office zdarzają się sytuacje, w których powodem braku wyników nie jest brak danych, ale ich błędny zapis w kodzie programu, który można naprawić tylko poprzez poprawienie kodu przez programistę. W takich sytuacjach opcja Napraw plik jest bardzo często stosowana, jako awaryjne rozwiązanie.

W kolejnej wersji programu ArCADia-TERMO wybór opcji Napraw plik będzie rozwijany, powodując naprawę różnych błędów zapisu formatu pliku .thb. Użycie tej opcji w przyszłości prawdopodobnie będzie sugerowane nowymi komunikatami w oknie Raporty o błędach. Dzięki temu możliwa będzie naprawa  nieusuwalnych w inny sposób problemów.

 

Ręczna konfiguracja ustawień początkowych w programie ArCADia-TERMO

Ręczna konfiguracja ustawień początkowych w programie ArCADia-TERMO.

Zapewne większość użytkowników programu ArCADia-TERMO wie, że automatyczną konfigurację ustawień początkowych do obecnych przepisów można przeprowadzić klikając na wybrany temat w wysuwanym Panelu konfiguracyjnym.

Niestety, czasem istnieje konieczność ręcznego dostosowania obliczeń do naszych, niestandardowych wymagań.

Oto przykłady

1. Włączenie do obliczeń poszczególnych pomieszczeń (lub grup pomieszczeń)

Jeżeli użytkownik programu ArCADia-TERMO musi wykonać świadectwo lub charakterystykę energetyczną bardzo skomplikowanego budynku tzn. budynku, w którym znajduje się dużo pomieszczeń o nietypowym przeznaczeniu takich jak: zbiorniki wody deszczowej, akumulatorownie, rowerownie, pomieszczenia obsługi, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia obsługi i administracji budynku, sale konferencyjne, magazyny, kuchnie oraz pomieszczenia chodzone i niechłodzone wtedy włącznie etapu Straty ciepła, w którym można definiować poszczególne pomieszczenia jest bardzo pomocne.
Aby włączyć ten etap obliczeń należy przejść do etapu numer 1 o nazwie Wybór obliczeń i zaznaczyć pierwszy kwadracik, znajdujący się w górnej części okna programu ArCADia-TERMO, rys.1 (strzałka).

pomieszczenia
Rysunek 1. Opcje etapu Wybór obliczeń

2.Włączenie dodatkowych modułów
Obecnie  dostępne są 4 moduły obliczeń: Efektu ekologiczny (E),
Efektu ekonomicznego (F), Dobór grzejników (G) i Klimatyzacja (H), rys. 2. Włączenie lub wyłączenie dowolnego modułu polega na kliknięciu na dany przycisk. Zielone tło oznacza, że dany moduł jest włączony, a szare tło – wyłączony.

Zaleca się wyłączenie modułów, które nie są wymagane w danych w obliczeniach, ponieważ ich działanie może nieco spowalniać pracę programu ArCADia-TERMO, a także niepotrzebnie zachęcać do wprowadzania do nich danych przez użytkownika programu.

moduly
Rysunek 2. Moduły dostępne w pierwszym etapie programu ArCADia-TERMO

Uwaga 1
Częstym błędem popełnianym przez początkujących użytkowników, jest włącznie modułu Klimatyzacja po to, aby obliczyć zapotrzebowanie na chłód podczas wykonywania świadectwa lub charakterystyki energetycznej budynku. Dlatego należy podkreślić, że moduł Klimatyzacja przeznaczony jest tylko dla specjalistów zajmujących się zawodowo obliczaniem mocy do doboru urządzeń klimatyzacji.

Uwaga 2
Włączenie do obliczeń zapotrzebowania na chłód podczas wykonywania świadectwa lub charakterystyki energetycznej budynku może nastąpić tylko w etapie 3 Dane o budynku, po kliknięciu na przycisk Chłodzenie chlodzenie.

Domyślnie przycisk Chłodzenie jest wyłączony. Dodatkowo, wybranie dowolnego tematu na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym powoduje również wyłączenie obliczeń zapotrzebowania energii na Chłód .

3. Włączenie zakupionej wersji programu

Aby włączyć zakupioną ( posiadającą aktualną licencję) wersję programu ARCADia-TERMO należy w pierwszym etapie kliknąć odpowiedni przycisk A, B, C lub D, rys. 3.

Wybranie wersji, na którą użytkownik nie posiada aktualnej licencji, spowoduje jej częściowe zablokowanie, uniemożliwiające wprowadzanie większości danych.

wersje
Rysunek 3. Przyciski pozwalające włączyć zakupioną wersję programu ArCADia-TERMO

4. Włączenie innych norm i rozporządzeń 
W przypadku chęci wykonania nietypowych obliczeń należy otworzyć zakładkę Wybór obliczeń , znajdującą się w menu Ustawienia -> Opcje. Dostępne (w kolorze niebieskim), będą tylko wybrane opcje, w zależności od zakupionej licencji programu ArCADia-TERMO.
Najmniej dostępnych opcji jest wersji LT, a najwięcej PRO.

ustawienia
Rysunek 4. Dostępne opcje w zakładce Wybór obliczeń

  

  1. Włącznie warunków technicznych WT 2017 i WT2021

 Jeżeli projektowany budynek ma spełniać przyszłe warunki techniczne WT 2017 lub WT2021, to wtedy należy wybrać z rozwijanej listy odpowiednią pozycję, rys. 5.

warunki_tech
Rysunek 5. Parametry podane w warunkach technicznych WT 2014/2017/2021

Jeżeli użytkownik pogubi się we własnych ustawieniach, to zawsze może przywrócić ustawienia domyślne, klikając na wybrany temat obliczeń, znajdujący się na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym.