30 września 2017 r. ostatnim dniem dla audytów efektywności energetycznej!!!

Audyty efektywności energetycznej – ostatni dzwonek! Termin tylko do 30.09.2017!

Z dniem 1 października 2016 roku weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej. Nakłada ona na duże przedsiębiorstwa obowiązek sporządzenia do dnia 30 września 2017 roku audytów efektywności energetycznej, których celem jest analiza zużycia energii, określenie stanu technicznego obiektów oraz wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną ich opłacalności i oszacowaniem możliwej do uzyskania oszczędności energii. Zakres audytu efektywności energetycznej jest bardzo szeroki i może obejmować m.in.:

– docieplenie przegród,

– wymianę stolarki okienno-drzwiowej,

– montaż urządzeń przeciwsłonecznych,

– modernizację systemów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, oświetlenia,

– likwidację mostków cieplnych,

– modernizację lub wymianę urządzeń elektrycznych,

– modernizację procesów i urządzeń technologicznych.

Program ArCADia-TERMOCAD 7 w wersji PRO wspiera sporządzanie audytów efektywności energetycznej. Program umożliwia obliczenia termomodernizacji przegród, wymiany stolarki, modernizacji systemów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, oświetlenia, wymiany urządzeń elektrycznych czy likwidacji mostków cieplnych. Program oblicza oszczędność energii finalnej i pierwotnej oraz przelicza ją na tony oleju ekwiwalentnego. Określa również redukcję emisji dwutlenku węgla, planowane koszty całkowite i roczne oszczędności kosztów energii. Efektem obliczeń jest wskazanie wariantu optymalnego oraz raport z kartą audytu efektywności energetycznej zgodną ze wzorem podanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.