Zmiany parametrów podłogi na gruncie – normy 13370 i 12831

Zmiany parametry podłogi na gruncie  – normy PN-EN 13370 i PN-EN 12831

W tym artykule będą omówione zmiany w obliczaniu współczynnika przenikania ciepła U dla podłogi na gruncie i ściany na gruncie.

Norma PN-EN 13370

Dotychczas wydawało się, że wszystko jest w miarę jasne. Jednak wczytując się dokładnie w treść normy 13370 oraz w podany w tej normie przykład obliczeń należy zauważyć dwie istotne zmiany, rys.1:

  1. wartość współczynnika przenikania ciepła warstwy przyściennej od strony zewnętrznej wynosi Rse = 0,04 (m2 * K)/W,
  2. pole Ag i obwód P zagłębionej podłogi na gruncie obliczany jest po wymiarach całkowicie wewnętrznych.

Nowa wartość współczynnika Rse = 0,04 jest obecnie obowiązująca dla podłogi na gruncie, ponieważ w treści nowego rozporządzenia do świadectw energetycznych z dn. 3.6.2014 r., usunięto zapis Rse =0. A wartość Rse=0,04 występuje w podanym w normie PN-EN 13370 przykładzie obliczeń strat ciepła do gruntu.

Podobnie, obowiązuje zapis z normy PN-EN 13370, nakazujący podanie pole Ag i obwodu P po wymiarach całkowicie wewnętrznych, wtedy gdy podłoga jest zagłębiona.

Oznacza to również, że w przypadku niezagłębionej podłogi na gruncie pole Ag i obwód P powinny być obliczane po obrysie zewnętrznym (tak jak jest to obecnie).

6_11_PG
Rysunek 1. Parametry zagłębionej podłogi na gruncie wg normy PN-EN 13370

Wartość współczynnika U obliczana po wymiarach całkowicie wewnętrznych wynosi U1 =0,468, a po zewnętrznych   U2= 0,459 .

Norma PN-EN 12831

Jeśli chodzi o normę PN-EN 12831, to przez analogię do normy PN-EN 13370, wartość będzie wynosiła Rse = 0,04. Natomiast sposób obliczania pola Ag i obwodu P nie ulegnie zmianie – nadal będzie liczony po obrysie zewnętrznym, bez względu na to czy podłoga jest zagłębiona czy też nie.

Podsumowanie

Najnowsza wersja programu ArCADia-TERMO 6 będzie uwzględniała powyższe zmiany obliczania współczynnika U.

  1. Wartość współczynnika U dla zagłębionej podłogi na gruncie, wynikająca z uwzględniania wymiarów całkowicie wewnętrznych jest większa o około 0,01, niż przy zastosowaniu wymiarowania zewnętrznego.
  2. Do obliczanie strat ciepła przez przenikanie dla podłóg zagłębionych i niezagłębionych w gruncie nadal należy przyjmować powierzchnięAk, obliczaną po wymiarach wewnętrznych.
  3. Z pewnością dla wielu certyfikatorów i audytorów zaskoczeniem będzie to, że po wejściu w życie od dnia 3.10.2014 r. nowej metodologi w sprawie wykonywania świadectw energetycznych obliczenia strat ciepła przez grunt uległa zmianie. Ale do tego trzeba się przyzwyczaić, i piszę to bez ironii.